fbpx

Generelle betingelser

Betingelser

Følgende betingelser er gældende ved accept af indgåede aftaler hos Restaurant Odd Fellow Palæet ApS, Bredgade 28, 1260 København K, pr. e-mail eller GetAccept.


Depositum samt aconto betaling

Efter indgået aftale om afvikling af arrangement fremsendes en faktura på depositum med betalingsfrist på 8 dage. (Typisk Kr. 25.000,- ved større arrangementer). Alternativt kan der stilles en bankgaranti for arrangementets fulde beløb. En aconto-opkrævning på 75% af det estimerede fulde beløb kan opkræves med betaling 8 dage før arrangementets afvikling.

Reservationen er først endegyldig, når betaling af depositum er indbetalt rettidigt og registreret. Ved manglende betaling af depositum og/eller aconto forbeholder Restaurant Odd Fellow Palæet sig retten til at annullere det aktuelle arrangement i sin helhed.


Forbehold og Force Majeure

Ved udefrakommende hændelser, som gør, at arrangementet ikke kan afholdes i de planlagte lokaler, forbeholder Restaurant Odd Fellow Palæet sig retten til at afholde arrangementet i andre lokaler. Der forbeholdes retten til at afvise arrangementer, hvis formål eller aktivitet ifølge Restaurant Odd Fellow Palæets vurdering betragtes som stærkt politiske, i strid med den danske lovgivning eller som på anden vis kompromitterer Restaurant Odd Fellow Palæets omdømme negativt.

Ligeledes forbeholdes retten til at afvise enkeltpersoner, som ifølge Restaurant Odd Fellow Palæets vurdering kompromitterer Restaurant Odd Fellow Palæets omdømme negativt.


Betaling

Efter endt arrangement udarbejdes den endelige opgørelse, og Restaurant Odd Fellow Palæet fremsender en faktura på det fulde beløb, fratrukket indbetalt depositum samt evt. aconto-beløb. Restancen skal betales via bankoverførsel inden 8 dage ved brug af oplyste F1 indbetalingskode eller ved kontooverførsel med fakturanummer tydeligt anført. Ved manglende betaling pålægges et gebyr på Kr. 100,- pr. rykker, samt renter efter gældende satser. Efter 2. rykker overgår kravet herefter til retslig inkasso.


Reklamationer

Enhver form for reklamation skal være Restaurant Odd Fellow Palæet i hænde senest 8 dage efter afholdelse af arrangementet. De gældende betalingsbetingelser skal dog fortsat efterleves.


Lokaler, rengøring, støj m.v.

På ordrebekræftelsen fremgår det, hvilke lokaler der benyttes. Prisen inkluderer almindelig rengøring af disse lokaler. Skønner Restaurant Odd Fellow Palæet i samarbejde med det benyttede rengøringsfirma, at yderligere rengøring efter endt arrangement er nødvendig, faktureres ekstra rengøring kr. 750,- pr. time inkl. moms. Benyttes lokaler, som IKKE står påskrevet i aftalen, kan lokaleleje samt rengøring af disse opkræves. Restaurant Odd Fellow Palæets personale påtager sig ikke ansvaret for gæsters færden under afvikling af arrangementet. Skulle der forekomme knust glas, porcelæn, ris e.lign. på palæets gulve, skal dette omgående informeres til personalet. Hvis der efter endt arrangement forefindes mærkbare ridser eller anden skade på gulve, kan Restaurant Odd Fellow Palæet påkræve en afslibning samt lakering af de beskadigede gulve på kundens regning eller via kundens forsikringsselskab. Al form for konfetti er forbudt i Odd Fellow Palæet. Bruges dette alligevel, vil der blive faktureret en ekstra rengøring til ovenstående gældende takst. Al form for fyrværkeri og åben ild er forbudt på hele matriklen. Odd Fellow Palæets inventar, såsom malerier, møbler, tæpper, udstillinger m.v., skal behandles forsvarligt. Skulle disse lide overlast under arrangementet, skal disse erstattes ud fra den værdi fastsat af Odd Fellow Palæet. Prisen skal være rimelig og fastsat i forhold til genstandens reelle værdi. Kan parterne ikke blive enige om prisen, vil en tredjepart med relevant faglig viden vurdere erstatningsværdien. Det er ikke tilladt at stille nogle former for genstande på klaver eller flygler i Odd Fellow Palæet.

Ved alle arrangementer skal støjniveauet holdes på et rimeligt niveau. Hvis der under arrangementet afspilles musik, skal dette ALTID afvikles for lukkede døre og vinduer. Påbud fra restaurationens personale skal til enhver tid efterleves. Undlades dette, forbeholder Restaurant Odd Fellow Palæet sig retten til at afslutte arrangementet, og der betales fortsat for det fulde arrangement samt evt. bødeforlæg pålagt af myndighederne. Dæmpet baggrundsmusik er tilladt frem til kl. 22.30, herefter må der spilles op til de fastsatte grænseværdier udstedt af Københavns Kommunes Center for Miljø.

Maksimal dB i lokalerne:

Koncertsalen max. 104 dB

Havestuerne max. 98 dB (NoiceGuard installeret)

Riddersalen max. 98 dB

Spejlsalen max. 98 dB

Gallerisalen max. 95 dB

Rosensalen max. 98 dB

Kongesalen max. 94 dB (NoiceGuard installeret)

Berckentin max. 98 dB.

Hvor NoiceGuard er installeret, skal dette benyttes.


Parkering, materialer, udstyr

Restaurant Odd Fellow Palæet råder ikke over parkeringspladser til brug ved afvikling af arrangementer. Der kan dog foreligge specielle aftaler om brug af enkelte pladser, denne aftale skal dog foreligge skriftligt. Køretøjer med ærinde til Odd Fellow Palæet kan dog undtagelsesvis benytte parkeringspladser til af- og pålæsning af blomster, AV-udstyr, musikanlæg m.v. og kun via de anviste adgangsveje. Alt materiale såsom blomster, anlæg, gaver m.v. skal fjernes fra lokalerne ved endt arrangement, medmindre andet er skriftligt aftalt med Restaurant Odd Fellow Palæet.


Afbestilling, kuvertantal m.v.

Ved afbestilling af arrangement over 91 dage før afvikling pålægges ingen afgift, og depositummet tilbagebetales. Ved afbestilling mellem 61 og 90 dage før afvikling tilbageholdes det indbetalte depositum. Ved afbestilling mellem 60 og 31 dage før afvikling faktureres 50% af den aftalte pris. Ved afbestilling mellem 31 og 15 dage før afvikling faktureres 75% af den aftalte pris. Ved afbestilling med mindre end 14 dage til afvikling faktureres det fulde beløb. Senest 7 hverdage før arrangementet skal endeligt antal, specialmenuer samt evt. bordplan skriftligt oplyses til Restaurant Odd Fellow Palæet. Reducering i antal efter denne frist vil fortsat blive faktureret. Ligeledes vil serverede/ændrede specialmenuer, som ikke er oplyst til Restaurant Odd Fellow Palæet, blive faktureret Kr. 132,- pr. forret, Kr. 180,- pr. hovedret, Kr. 132,- pr. dessert. Reduceres selskabet med mere end 20% end det oprindelige kuvertantal, kan Restaurant Odd Fellow Palæet vælge at flytte selskabet til et andet lokale eller aflyse arrangementet uden nogen form for erstatning. Bemærk, at der ved nogle lokaler kan være en minimumsomsætning tilknyttet.


Afvikling

6 hverdage før selve arrangementet skal der foreligge en handlingsplan over selve arrangementet, hvor endelige antal, bordplan, specialmenuer, ankomsttidspunkt, taler, underholdning o.lign. er påtegnet. Restaurant Odd Fellow Palæet påtager sig intet ansvar, hverken økonomisk eller professionelt, over for underholdning kontaktet af kunden. Forplejning af disse faktureres kundens regning. Spørgsmål vedr. scenemål, strømudtag, m.m. kan med fordel stilles til Restaurant Odd Fellow Palæet. Det pålægges dog kunstnerne at sætte sig i kontakt med Restaurant Odd Fellow Palæet for at indhente de nødvendige informationer.


Covid-19 / Pandemi tillæg

Hvis et arrangement direkte grundet COVID-19 eller anden pandemi situation ikke har mulighed for at blive afviklet på den aftalte dato grundet forbud og/eller restriktioner fremsat af regeringen, vil det være muligt omkostningsfrit at rykke datoen op til 12 måneder frem fra afviklingsdatoen. Dette skal skriftligt meddeles til Restaurant Odd Fellow Palæet ApS senest 3 uger før afviklingsdatoen i den indgående aftale. Ved en annullering gælder de nuværende annulleringsbetingelser. Dette appendiks er på nuværende tidspunkt gældende frem til 31.12.2025.

Kontakt os

Hvad enten I vil booke en fremvisning eller blot have en uforpligtende samtale om et fremtidigt arrangement, så kontakt os venligst via denne kontaktformular, så vender vi tilbage til jer hurtigst muligt.

Hvis I har spørgsmål er I meget velkomne til at ringe til os på +45 33148424